Solárny systém na bytovom dome vo Zvolene

Na jar roku 2018 sme nainštalovali solárny systém na ohrev teplej vody v bytovom dome (BD) na Študentskej ulici vo Zvolene. Slúži pre 30 bytov, v ktorých býva cca 90 ľudí. Spolu bolo inštalovaných 16 kusov kolektorov TS500, ktoré boli umiestnené na pomocnej konštrukcii na dvoch výťahových šachtách. Studená voda sa ohrieva v dvoch solárnych paralelne zapojených zásobníkoch po 1000 l a následne sa vo výmenníku podľa potreby dohreje na požadovanú teplotu. Predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 24 MWh.

Rentabilné aj bez dotácie

Táto zákazka vo Zvolene nám opäť potvrdila, že solárne systémy na bytových domoch sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni približne 10 rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí spotreba teplej vody. V prípade trojvchodovej päťposchodovej bytovky vo Zvolene vyplynula z ročného vyúčtovania priemerná denná spotreba teplej vody 2 400 l. Pre jej efektívny ohrev postačí 16 slnečných kolektorov TS500, s predpokladaným ročným energetickým ziskom 24 MWh. Zvyšovaním počtu kolektorov síce stúpa percento pokrytia energie zo slnka, ale klesá energetický zisk z jedného kolektora (kWh/m2 za rok) a rastie cena za realizáciu. Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody pomocou solárneho systému v bytovom dome je preto maximálne 50-60%.

Konštrukcia na mieru

Spolu 16 slnečných kolektorov bolo umiestnených na pomocnej konštrukcii na dvoch výťahových šachtách. Konštrukcia na mieru bola robená na základe statického posudku a návrhu odborníka. Kolektory boli umiestnené na výťahové šachty preto, lebo ich investor nechcel umiestniť priamo na relatívne nový strešný plech (pre prípad opravy), ale aj preto, že nebolo možné dodatočne spevniť konštrukciu strechy. Medené potrubie bolo zo strechy do miestnosti s technológiou vedené z vonkajšej strany ochrannej siete výťahovej šachty. Žeriav bol na mieste len počas prvého dňa montáže a to zhruba na 7 hodín, počas ktorých okrem vyloženia materiálu pomáhal aj pri montáži nosnej oceľovej konštrukcie na výťahové šachty.

Zaujímavosti

Umiestnenie solárnych zásobníkov do miestnosti s technológiou si vyžadovalo vybúranie otvoru v stene nakoľko nedostatočná šírka dverných otvorov neumožňovala preniesť zásobníky všetkými spoločnými priestormi bytového domu. Pre našich skúsených zamestnancov to však nepredstavovalo problém, vybúrali potrebný otvor v stene a po prenesení zásobníkov do miestnosti s technológiou tento otvor opätovne zamurovali a zaomietali.

K zaujímavej situácii tiež došlo, keď sa jeden zo susedov vo vchode pýtal, prečo tiež nemajú na výťahovej šachte také kolektory. Vysvetlenie je celkom jednoduché – kolektory sú síce inštalované v počte 8+8ks len na dvoch výťahových šachtách, ale slúžia všetkým trom vchodom bytového domu.

O solárny systém vo Zvolene prejavila tiež záujem aj návšteva z Afganistanu. Zorganizovali sme preto exkurziu, a tak boli návšteve priamo na mieste poskytnuté komplexné informácie o solárnych systémoch na bytových domoch a taktiež o solárnych systémoch všeobecne.

Zdieľať Realizáciu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp