Akreditované školenia

V prípade záujmu o školenie je potrebné najskôr vyplniť formulár na predbežné prihlásenie. Následne po pridelení termínu bude všetkým predbežne prihláseným zaslaná emailom pozvánka na školenie s ďalšími inštrukciami.

Školenie pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov má nasledovný charakter:

Kombinovaný modul FT + FV

Školenie býva kombinované a vzdelávame záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.

Začína sa termickými systémami a postupne prechádzame k fotovoltike:

1. deň – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov”
2. deň – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov”

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: skolenia@thermosolar.sk

Garanti vzdelávacieho programu:
Juraj Vozár, vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316
Slavomíra Obertová, obertova@thermosolar.sk, tel. 0918 645 307
Pavel Šimon, pavel@pavel-simon.com, tel. 0917 714 678

Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené školenie je určené pre nových záujemcov o získanie Osvedčenia. Osoby, ktoré už v minulosti úspešne absolvovali toto školenie majú Ministerstvom hospodárstva SR vydané Osvedčenie pre inštalatéra v príslušnej oblasti. Toto osvedčenie má platnosť 5 rokov. Dá sa jedenkrát predĺžiť o ďalších 5 rokov s podmienkou, že držiteľ musí absolvovať aktualizačné školenie. Všetci držitelia Osvedčenia budú v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím 5 ročnej platnosti Osvedčenia spoločnosťou THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. a SAPI oslovení s ponukou účasti na aktualizačnom školení.

Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:

Typ školenia Dĺžka Cena za školenie (s DPH) Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR (s DPH)
Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov 1 deň 450,00 EUR 405,00 EUR
Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov 1 deň 450,00 EUR 405,00 EUR
Kombinovaný modul FV+FT 2 dni 600,00 EUR 540,00 EUR

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný subjekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.
(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie.

Každý úspešný absolvent obdrží po prezentácii prednášané materiály v písomnej forme.

Zákony na stiahnutie:
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2018/2001
z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Zákon 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 133/2012 Z.z.
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

Zdieľať školenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vyhľadať
Najnovšie školenia
Potrebujete pomoc?

+421-45-601 6080

Ďalšie školenia