O nás

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Založením spoločného podniku sa Žiarskym výrobcom slnečných kolektorov uľahčil prístup na západoeurópske trhy, čo bolo spojené nielen s rýchlym zvyšovaním objemu, ale aj kvality ich výrobkov. Kvalita slnečných kolektorov bola pozitívne ovplyvnená vzájomným dopĺňaním know-how oboch partnerov: vysokoúčinnej selektívnej konverznej vrstvy – vkladu slovenského spoločníka a progresívnej hliníkovej vane kolektora lisovanej hlbokoťažným spôsobom – vkladu nemeckého spoločníka.

V roku 1997 sa začal v Žiari nad Hronom vyrábať inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý dodnes predstavuje absolútne svetové prvenstvo v tejto oblasti podnikania. Medzi jeho hlavné prednosti patrí vysoká účinnosť pri relatívne nízkych investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. To ho predurčuje na prípravu priemyselného tepla alebo prikurovanie budov.

Zakladatelia spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej viac ako 35 ročnej existencie stovky tisíc solárnych systémov využívaných hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely.

Že kolektory TS patria k dlhodobo najspoľahlivejším potvrdili aj výsledky rozsiahleho prieskumu stavu solárnych zariadení namontovaných v rokoch 1977 až 1984, publikovaného v r. 1997, ktorý vecne zabezpečovalo Výskumné centrum Jülich z finančných prostriedkov nemeckého Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu, výskum a technológie. Dodnes na mnohých miestach Čiech a Slovenska možno nájsť pracujúce slnečné kolektory SALK vyrobené pred 25 až 30 rokmi v Žiari nad Hronom.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, aj do ekologizácie výroby. Výsledkom tohto snaženia je 100 % regenerácia anodizačného a vyfarbovacieho roztoku z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a technológia na čistenie oplachových vôd.
Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy.

 

Existuje celý rad príkladov z rôznych kútov sveta, kde kolektory TS pracujú v extrémnych podmienkach alebo na neštandardných spôsoboch využitia tepla. Ako príklady možno uviesť inštaláciu vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v Ománe. Ako technicky zaujímavú realizáciu je možné uviesť aj objekt ústavu sociálnej starostlivosti v Slatiňanoch v Čechách, kde sa solárnym teplom pokrýva 87 % potrieb tepla na kúrenie a prípravu teplej vody vďaka sezónnemu zásobníku tepla o objeme jeden milión stotisíc litrov vody a spolupráci kolektorov s tepelným čerpadlom.

Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu,výskum a vývoj. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. Spolupráca s domácimi i zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi prináša neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a výrobkov. Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje záruku na dobu 12 rokov.

Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho tepla. Spoločnosť je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla.
V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, t.j. ceny jednotky získaného tepla vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. sa v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach. Udržať a ďalej zlepšovať túto pozíciu zostáva hlavnou úlohou spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

Ak máte akékoľvek otázky
neváhajte nás kontaktovať

2017

zahájenie výroby horizontálneho kolektora TS 530/M s plochou 2,5 m2

2015

rozšírenie ponuky o fotovoltické systémy

2013

priznanie zvláštnej dotácie koncovým užívateľom nemeckou BAFA (The Federal Office of Economics and Export Control) za inovatívny systém spolupráce vákuových plochých kolektorov s tepelným čerpadlom

2012

rozšírenie výroby o rúrové vákuové kolektory a tepelné čerpadlá malých výkonov

2011

založenie Kompetenčného centra výskumno-vývojovej základne v Žiari nad Hronom, pod vedením Slovenskej akadémie vied a spolu s ďalšími dvoma slovenskými univerzitami a siedmymi priemyselnými partnermi

2011

zahájenie výroby nového kolektora TS 500 s lisovanou vaňou s plochou 2,5 m2

2009

modernizácia výroby slnečných kolektorov s cieľom viac ako zdvojnásobiť výrobné kapacity spoločnosti

2008

všetky typy vyrábaných slnečných kolektorov majú európsky certifikát kvality Solar Keymark

2006

slnečný kolektor TS 310 bol prvým slovenským výrobkom, ktorý získal európsku značku kvality Keymark007 – zlepšenie statických parametrov a zvýšenie ,,priateľskosti montáže“ inováciou podporných konštrukcií

2005

postupné zavádzanie výroby unikátnej, patentovo chránenej konštrukcie absorbéra

2005

certifikácia systému manažmentu kvality podľa ISO 9001:2000

2004

odkúpenie 50% obchodných podielov v THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. od ZSNP a.s. dvoma fyzickými osobami

1999

založenie spoločnosti thermo|solar AG Landshut Johannom Kollmannsbergerom, ktorá prebrala 50 %-ný obchodný podiel v žiarskej spoločnosti

1997

spustenie veľkosériovej výroby inovovaného typu plochého vákuového kolektora TS400 v Žiari nad Hronom (doposiaľ jediný priemyselným spôsobom vyrábaný plochý vákuový kolektor na svete)

1996

prenesenie nemeckej časti výroby z Regensburgu do Žiaru nad Hronom

1995

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom bol ocenený medailou nadštandardnej kvality Slovak Gold

1993

začatie výroby slnečných kolektorov s lisovanou kolektorovou vaňou z hliníko-horčíkovej zliatiny v Žiari nad Hronom

1992

založenie spoločného nemecko-slovenského podniku THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., ktorého konateľom sa stal Milan Novák

1990

začiatok obchodnej spolupráce medzi thermo|solar Regensburg a Závodom SNP n.p. Žiar nad Hronom

1987

vákuový kolektor HVL, predchodca typu H400 V získal bavorskú štátnu cenu. V konštrukcii kolektoru bola prvý krát v Európe použitá vaňa vyrobená z hliníko – horčíkovej zliatiny hlbokoťažným lisovaním

1985

Štátna komisia pre vedecký a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky udelila spoločnosti ,,Osvedčenie o technickej pokrokovosti kolektorov typu SALK

1982

spustenie priemyselnej výroby celohliníkových solárnych kolektorov typu SALK so selektívnou konverznou vrstvou v Závode SNP n.p. Žiar nad Hronom, ktoré ako jedny z prvých v Európe mali selektívnu konverznú vrstvu

1978

začiatok výskumu, vývoja a výroby termických slnečných kolektorov v Závode SNP n.p. Žiar nad Hronom pod vedením Jindřicha Balouna

1972

zakladateľ spoločnosti thermo|solar Regensburg Bernd Kellner z Nemecka nainštaloval prvé termické kolektory spolu s tepelnými čerpadlami na 21 rodinných domoch v solárnej dedine Petzold, Bavorsko.