FAQ

V našich podmienkach sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej úžitkovej vody. Menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a/alebo ohrev vody v bazénoch. Vo svete sú časté aj aplikácie na výrobu priemyselného tepla do 100°C.

Na prípravu teplej úžitkovej vody treba pre 4 – 5 člennú rodinu inštalovať cca. 5 m2 kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania alebo ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorú je treba určiť výpočtom na základe energetickej bilancie. Tento výpočet pre Vás môže vykonať niektorý z našich zmluvných partnerov.

Dosahovaná teplota záleží od intenzity slnečného žiarenia, typu použitých kolektorov a účelu ich použitia. V zásade je možné dosahovať aj teploty cez 100°C, ale takéto zvyčajne nie sú potrebné ani zmysluplné. Teplá voda sa zvyčajne ohrieva na 55 – 65°C. Dôležitý je fakt, že čím vyššia je požadovaná teplota, tým je nižšia účinnosť a energetická výťažnosť kolektorov. Nezanedbateľné je aj to, že pri teplotách nad 60°C sa zvyšuje nebezpečenstvo tvorby vodného kameňa.

Z kolektorov vyrábaných a predávaných firmou thermosolar Žiar s.r.o. odporúčame výber podľa nasledujúcich zásad:

● pre prípravu teplej úžitkovej vody, prikurovanie, prípadne ohrev vody v exteriérovom bazéne v kombinovaných systémoch typový rad kolektorov TS300, prípadne vodorovné kolektory TS330.

● v zariadeniach vyžadujúcich ohrev na vyššiu teplotu, pre technologické účely a pri požiadavkách na väčší energetický zisk v zime, typový rad kolektorov TS400. Tieto kolektory sú vhodné najmä na celoročný ohrev vody v interiérových bazénoch.

● pre ohrev vody v exteriérových sezónnych bazénoch bez ďalšieho využitia odporúčame použiť plastové solárne absorbéry Soladur S.

● priamy ohrev bazénovej vody v kovových kolektoroch je neprípustný ( hrozí nebezpečenstvo korózie a roztrhnutia absorbéra kolektora mrazom ).

Pre spoľahlivú a dlhodobú činnosť solárneho systému je nutné používať uzavretý solárny systém s nepriamym ohrevom. V kolektore musí byť nemrznúca teplonosná kvapalina umožňujúca celoročné využitie systému.

● gravitačný systém musí obsahovať: expanznú nádobu, poistný ventil, odvzdušňovacie zariadenie a plniaci systém. Stred tepelného výmenníka bojlera musí byť minimálne 0,5 m nad vrchnou hranou kolektora

● systém s čerpadlom musí obsahovať: čerpadlo, elektronický regulátor, expanznú nádobu, poistný ventil, odvzdušňovacie zariadenie, plniace zariadenie a výmenník tepla v spotrebiči solárnej energie, spätnú klapku pre prípad ak je spotrebič tepla nižšie ako sú umiestnené kolektory.

Najjednoduchší solárny systém na ohrev vody sa skladá z:

● slnečných kolektorov

● nosnej konštrukcie kolektorov

● solárnej inštalačnej jednotky

● elektronického regulátora

● expanznej nádoby

● solárneho bojlera

● potrubia s izoláciou.

● Samotiažny – gravitačný systém má nižšie investičné náklady. Jeho energetický zisk je ale o 30 % nižší ako s čerpadlom. V našich klimatických podmienkach je jeho použitie problematické, pretože solárny systém má menšiu energetickú výťažnosť a vznikajú dodatočné problémy prípadne náklady naviac s tým, aby vstup a výstup ohrievanej vody v zime, napríklad počas dovolenky, nezamrzol.

● Systém s čerpadlom má síce vyššie investičné náklady, ale aj väčší energetický zisk. Jeho využitie je univerzálnejšie, dá sa zhotoviť aj ako viacokruhový systém.

Na ohrev teplej úžitkovej vody odporúčame pre 2 – 3 člennú rodinu 2 kolektory s 200 l solárnym bojlerom a príslušenstvom, pre 3 – 4 člennú rodinu potom 3 kolektory s 300 l bojlerom.

Na prikurovanie je potrebné urobiť energetickú bilanciu na základe jej výsledku navrhnúť počet kolektorov. S prikurovaním je zmysluplné uvažovanie v domoch s malými tepelnými stratami, nesmú byť vyššie ako normou predpísané maximum pre novostavby. Je nevyhnutné použiť nízkoteplotný vykurovací systém napr. podlahové alebo stenové kúrenie. Pre približný odhad sa dá uvažovať s plochou kolektorov rovnou 1/7 vykurovanej plochy.

Pre ohrev exteriérového bazénu v kombinovaných systémoch je potrebné uvažovať s plochou kolektorov od 40 do 50 % z plochy povrchu bazéna, pri interiérových bazénoch s celoročnou prevádzkou umiestnených v nepresklených objektoch je plocha kolektorov približne rovná ploche povrchu bazénu. V takomto prípade odporúčame použiť vákuové kolektory.

Kolektory odporúčame montovať na strechu orientovanú južným smerom – azimut 180° so sklonom 45°. Pri odchýlkach od uvedeného azimutu 180° ± 45° nie je nutné robiť korekciu plochy kolektorov. Pri väčších odchýlkach odporúčame zväčšiť plochu kolektorov.

Orientácia kolektorov na juhozápad je výhodnejšia ako orientácia na juhovýchod, pretože výskyt hmiel v popoludňajších hodinách je menej častý a teploty okolitého prostredia sú vyššie ako v dopoludňajších hodinách.
Sklon kolektorov odporúčame zhodný so sklonom strechy. V rozsahu sklonu strechy 35° až 50° nie je plochu kolektorov potrebné korigovať. Pre celoročné využitie je optimálny sklon 45° až 50°, pre prevažne letné použitie 30°, pre prevažne zimné použitie 60°.

Z dôvodu pracovných teplôt a tlakov vyskytujúcich sa v solárnom systéme sa smú používať len kovové potrubia. Plastové potrubia z dôvodov nedostatočnej tepelnej odolnosti v žiadnom vyhotovení nevyhovujú !!! Odporúčame používať medené potrubia, ktoré sú vo vzťahu k životnosti systému optimálne. Prípustné sú aj oceľové kúrenárske potrubia, nie sú však vhodné pozinkované rúry, pretože v teplonosnom médiu sa nenachádzajú inhibítory korózie na zinok.

Extrémne teploty, ktoré môžu vzniknúť v solárnom systéme so štandardnými kolektormi sú 180°C a vákuovými kolektormi až 230°C. Z tohto dôvodu odporúčame pre štandardné kolektory používať tepelné izolácie z minerálnej vlny Therwoolin alebo z EPDM materiálu Aeroflex. V prípade použitia vákuových kolektorov odporúčame izoláciu z minerálnej vlny Therwoolin.

Po uplynutí doby použiteľnosti (6 rokov) je možné teplonosnú kvapalinu:

● zlikvidovať v priemyselnej spaľovni odpadov

● odovzdať predajcovi na recykláciu

Ak máte akékoľvek otázky
neváhajte nás kontaktovať